Os vectores do cambio estrutural das agriculturas atlánticas ibéricas: moto-mecanización e especialización leiteira. 1920-2000.

Proxectos de Investigación

Lourenzo Fernández Prieto e Miguel Cabo Villaverde (IP)

Orzamento: 40.000 euros

Duración: 2016-2019

Resumo:
Estudaremos os principais elementos do cambio estrutural nas agriculturas atlánticas ibéricas do
s. XX. Centrándonos no proceso de especialización leiteira e na motomecanización analizaremos o tránsito dunha agricultura de
base orgánica a outra de base fósil pero tamén o dunha sociedade rural enmarcada no liberalismo a outra marcada pola ditadura.