La metalurgia en Galicia, ss. XVIII – XX. Ferrerías, fundiciones y forjas

Theses
Autora: Carmen Vázquez Vaamonde
Director: Ramón Villares Paz
Ano: 1995  
 
RESUMO
 
«A tese constitúe unha investigación ambiciosa, máis suxestivo de posibilidades de estudo que conclusiva, fundamentada na consulta dunha ampla documentación de arquivos nacionais, rexionais e de empresas, entre as que destaca o Catastro de Enseada.
Sobre esta base documental, a autora estuda detalladamente distintas vertentes do proceso evolutivo
das ferrerías e fundicións, entre as que podemos sinalar: situación, estrutura empresarial, repercusións sociais e económicas, modificacións técnicas, produción, comercialización, sistema de propiedade e titularidade desta ... Ademais, no caso das fábricas de fundición, valora a incidencia do crecemento urbano na produtividade e produción. Todo iso acompañado por unha copiosa e coidadosa colección cartográfica.
En definitiva, o traballo achega avances e pautas no coñecemento científico dun campo que, no marco espacial e temporal que se investiga, xoga un papel importante na historia recente de Galicia»