O monte en Galicia, seculos xix-xx: problemas xuridico-administrativos e individualizacion campesiña

Theses
Autor: Xesús L. Balboa López
Director: Ramón Villares Paz
Ano: 1990
 
 
RESUMO
 
«O monte ocupa en Galicia a maior parte do territorio, en consonancia coa súa importante función produtora como soporte do sistema agrario. Estas terras de propiedade colectiva, pero non publica, vanse a enfrontar na idade contemporánea aos retos que supón a construción do Estado liberal burgués, cuxo ordenamento positivo non recoñecerá a especificidade xurídica da propiedade colectiva galega, asimilándoa aos bens comunais de titularidade municipal e obviando desta forma a propiedade veciñal».