Prudencio Viveiro Mogo

Prudencio Viveiro Mogo

Graduate in Geography and History
curriculum

Prudencio Viveiro Mogo (O Valadouro, Lugo, 1974) é Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela (1997).
As súas liñas de investigación son: historia contemporánea, Galicia, historia política, século XIX.

Entre as súas publicacións destacan: (2004): Política, eleccións e  fidalgos: o réxime do Estatuto Real na provincia de Lugo, 1834-1836, Sada, Ediciós do Catro; (2006): "Entre a barricada e o escano: o republicanismo galego durante o reinado de Isabel II (1834-1868)?, en GRANDÍO SEOANE, E. (ed.), República e republicanos en Galicia, A Coruña, Ateneo Republicano de Galicia, p. 13-30; (2007): O Estatuto galego durante a II República, Sada, Ediciós do Castro; (2008): Ramón Suárez Picallo. Escolma de textos en galego, Santiago de Compostela: Concello de Sada / Consello da Cultura Galega; (2008): “Os promotores dos primeiros diarios galegos: Diario de Santiago e Diario de la Coruña”, en LÓPEZ GARCÍA, X. e ANEIROS DÍAZ, R.: Primeiros diarios galegos (1808-1809), Estudos críticos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 9-26; (2009): “No abrente dunha nova xeira: o nacionalismo galego baixo o franquismo (1963-1975)”, en CAMPOY GARCÍA, C. (coord.), O nacionalismo galego nos seus programas políticos. O século XX, Santiago de Compostela, Fundación Galiza Sempre, pp. 103-112.

messages.latest-publications